Stacks Image 354
Дунавският център за компетенции – регионална платформа за сътрудничество в областта на туризма
Дунавският център за компетенции е създаден през февруари 2010 в Белград с помощта на Германското дружество за техническо сътрудничество (GTZ) Сърбия, а съучредителите му, сред които и Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе, са представители на туристически фирми и организации, както и общини от държавите Сърбия, Хърватска, България, Румъния, Молдова и Украйна.

Като асоциация на членове от публичния, частния и неправителствения сектор ДЦК допринася за развитието, изпълнението и маркетинга на устойчиви туристически продукти чрез изпълнение на съответни проекти и създаване на нови стандарти за качество за туристически услуги. С регионален и трансграничен фокус върху Хърватска, Сърбия, България, Румъния, Молдова и Украйна, ДЦК цели да създаде обща туристическа марка за региона на Среден и Долен Дунав.
ДЦК се подпомага с грант от Германското Федерално Министерство за икономическо сътрудничество и развитие чрез неговата агенция Германското дружество за техническо сътрудничество (GTZ) – от Януари 2011 Немско дружество за международно сътрудничество (GIZ).

Цели на асоциацията и начини за постигането им
(откъс от Устава на ДЦК)

Асоциацията е създадена за постигане на следните цели:
i) да допринесе за интеграцията на интереси, проекти и дейности в областта на туризма в страните от Среден и Долен Дунав (оттук нататък наричан „Дунавски регион”);
ii) да участва в създаването и развитието на дългосрочно транснационално сътрудничество в областта на туризма в Дунавския регион.
Асоциацията изпълнява следните дейности за постигане на горепосочените цели. Те включват, но не се ограничават със следното:
i) идентифициране, подкрепа и събиране на партньорите за планиране и изпълнение на проекти, разработени за постигане на установените цели;
ii) разработка на проекти, които свързват и засилват Дунавския регион;
iii) предоставяне на ноу-хау за изпълнението на проектите;
iv) повишаване устойчивостта чрез засилване на организациите в Дунавския регион и свързването им мрежа на транснационално ниво;
v) насърчаване осведомеността за Дунавския регион (Дунавски конференции, подпомагащи сътрудничеството между градове и региони мрежи и др.);
vi) изграждане на капацитет;
vii) профилиране и работа в мрежа на проектите и институциите според аспектите на съответствие на европейските политики;
viii) предоставяне на взаимни консултации и брокерска подкрепа между различните институции, организации и министерства;
ix) трансфер на добри практики;
x) създаване на обучителни програми за развитие на уменията за планиране и оперативните умения на професионалистите.

Повече информация за дейността на Дунавският център за компетенции може да бъде намерена на неговия уеб сайт:
http://www.danubecc.org/

В рамките на своето членство в Дунавски център за компетенции БЦП МСП – Русе е взел участие в:

Brussels Holiday Fair – Февруари 2011

Дунавски фестивал в гр. Улм, Германия – Август 2010
  • Stacks Image 559
  • Stacks Image 562
  • Stacks Image 565
  • Stacks Image 568
  • Stacks Image 571